Ngày 10.01.2022: “Các anh hãy theo Tôi”

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:14–20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Ngày 10.01.2022: "Các anh hãy theo Tôi"

“CÁC ANH HÃY THEO TÔI…”

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ra việc Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người, và các ông đã bỏ lại sau lưng tất cả mà bước theo Chúa. Được Chúa mời gọi và chọn lựa là một vinh dự cao quý, vinh dự đó đi đôi với trách nhiệm làm chứng cho Chúa và gắn liền với phần thưởng là hạnh phúc nước trời.

Mỗi Kitô hữu chúng ta đều là những người được Chúa mời gọi và tuyển chọn để bước theo Chúa trong bậc sống riêng của mình. Dù theo Chúa trong ơn gọi tu trì hay sống đời đôi bạn, chúng ta đều là môn đệ của Chúa Kitô, và có trách nhiệm giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Xin cho chúng ta ý thức phẩm giá cao quý của mình và nhiệt thành thi hành sứ mạng Chúa trao phó.