Ngày 11.01.2022: Chúa vẫn dạy ta

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:21–28

Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

CHÚA VẪN DẠY TA

Trong ngày sabat năm ấy, tại thành Caphácnaum, dân chúng được nghe lời Chúa Giêsu giảng, được chứng kiến dấu lạ Người làm, được cảm nhận quyền năng của Chúa. Phải chăng, câu chuyện Tin mừng thuật lại cho chúng ta hôm nay chỉ là một dĩ vãng xa xăm, chỉ là một ký ức đẹp của Hội thánh?

Không phải thế, ngày nay Chúa vẫn đang tiếp tục giảng dạy qua các thừa tác viên của Hội thánh, Chúa vẫn ngỏ với chúng ta khi Lời được công bố; các dấu lạ vẫn diễn ra ngay trong đời thường, nếu ta chiêm ngắm cuộc đời này với con mắt đức tin; và quyền năng của Chúa vẫn thể hiện trong cuộc sống này, khi chúng ta biết tín thác nơi Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết thán phục Chúa như dân thành Ca-phác-na-um năm xưa.