Home / Thông tin / Di quan Đức Tổng từ Tòa GM đến Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

Di quan Đức Tổng từ Tòa GM đến Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn