Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (Năm B) – 2024

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Mt 28, 16-20

Giảng Lễ 15g00 – 25.05.2024

Giảng Lễ 17g30 – 26.05.2024

 

Giảng Lễ 19g00 – 26.05.2024