Sắc chỉ: Công bố Bản kiến nghị án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Francois Pallu cấp Giáo phận

V/v Công bố Bản kiến nghị cho án phong chân phước và phong thánh
của Đức cha Francois Pallu cấp giáo phận

Chiếu theo văn kiện Divinus Perfectionis Magister, Normae Servandae, và Sanctorum Mater quy định về những quy tắc đặc biệt mà cuộc điều tra cấp giáo phận phải tuân theo trong các vụ án phong chân phước và phong thánh, sau khi nhận được Bản kiến nghị (Libellus) của Cha Vinh-sơn Trần Minh Thực, linh mục Xuân Bích thuộc Giáo phận Phát Diệm, được Hội đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm làm Cáo thỉnh viên cho án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Francois Pallu, và bản Nihil Obstat (không có gì trở ngại) của Bộ Phong Thánh;

Tôi, Giu-se Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, được Toà Thánh chuẩn nhận làm Giám mục đương quyền của vụ án này theo văn thư đề ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Prot. N. 3542-1/20), tuyên bố:

BAN HÀNH SẮC CHỈ

Chấp thuận và công bố Bản kiến nghị (Libellus) của Cáo thỉnh viên để chính thức khởi sự vụ án trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Bản kiến nghị (Libellus) sẽ được niêm yết ở Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, được công bố trong tờ báo Nội San Nhà Chung và được đăng trên trang mạng của Tổng Giáo phận.

Phiên khai mạc của cuộc Điều tra án phong chân phước và phong thánh của Đức cha François Pallu sẽ được cử hành vào lúc 9h30 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Cùng với việc ban hành sắc chỉ này, tôi mời gọi tất cả các tín hữu cung cấp bất cứ thông tin nào có liên quan đến vụ án. Tôi cũng mời gọi tất cả cộng đồng dân Chúa trong Tổng Giáo phận tích cực cầu nguyện cho án phong chân phước và phong thánh của Đức cha François Pallu được tiến triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Làm tại Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

+ Giu-se Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org