Ngày 07.02.2023: Luật Chúa, luật yêu thương

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.

LUẬT CHÚA, LUẬT YÊU THƯƠNG

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy lối sống đạo hình thức của luật sĩ và biệt phái; họ tuân giữ chi tiết những luật lệ của tiền nhân nhưng lại coi thường lề luật của Thiên Chúa. Họ tự giam hãm mình trong vòng vây của luật lệ, trở nên nô lệ do chính những lề luật con người đặt ra. Đức Giêsu đến giải thoát chúng ta khỏi cách sống nệ luật đó, để chúng ta tuân giữ lề luật với lòng yêu mến và sống sự tự do là con cái Chúa.

Xin cho chúng ta đừng bao giờ trở nên nô lệ cho lề luật, nhưng nhờ lề luật mà chúng ta đến gần và yêu mến Chúa hơn.