Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 – 2023)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6)

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)
Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)
Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)
Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)
Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 - 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời