Nghe giảng Chúa nhật 02 thường niên A (2011 – 2023)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,29-34)

 Nghe giảng Chúa nhật 02 thường niên A (2011 - 2023)Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

 

Năm 2023

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxico X. Đào Trung Hiệu

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2014

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 06g15 : Lm Giuse Luu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên


Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời