Ngày 04.01.2023: Giới thiệu cho người khác về Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan : Ga 1,35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa.

Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?”

Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”

Người đáp: “Hãy đến mà xem”.

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu.

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”.

Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

GIỚI THIỆU CHO NGƯỜI KHÁC VỀ CHÚA 

“Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. Khi nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”, hai môn đệ liền bỏ thầy mình mà đi theo Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đến mà xem”. Hai ông Anrê và Giacôbê đi theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài ngày hôm đó. Qua đó, hai ông đã giới thiệu cho người khác về Chúa.

Như các môn đệ xưa, ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi ở lại với Chúa Giêsu, sống với Chúa, để được Ngài sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi người bằng chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe lời gọi mời của Chúa, sống trong tình yêu của Ngài và can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình.