Ngày 20.12.2022: Hãy khiêm tốn như Mẹ

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

HÃY KHIÊM TỐN  NHƯ MẸ

Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria, Mẹ đã khiêm tốn vâng phục để cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương của đời sống đức tin, đã trao phó cuộc đời mình trong thử thách đau khổ, nhưng Mẹ đã thắng vượt tất cả nhờ tình yêu. Bên cạnh Mẹ, bà Isave cũng được chúc phúc để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

Chúa cũng chờ đợi nơi ta một lời thưa xin vâng để Chúa được cưu mang trong lòng ta. Noi gương Mẹ, ta hãy khiêm tốn để cho Chúa thực hiện những việc kỳ diệu trên cuộc đời ta. Chúa sẽ ban Thánh Thần phủ đầy ân phúc và giúp ta sống trọn thánh ý Chúa.