Ngày 17.12.2022: Mỗi người trong kế hoạch của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

MỖI NGƯỜI TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

Gia phả của Chúa Giêsu kể một chuỗi nhiều những danh xưng, điều này minh chứng rằng Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong lịch sử Dân Chúa. Người đã lớn lên trong một gia đình có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thiên Chúa đã trung thành thực hiện lời hứa cứu độ qua các thời đại.

Mỗi chúng ta sinh ra trên đời không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng là sự kết hợp hoàn hảo giữa ‘tinh cha và huyết mẹ’ trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Người đã yêu thương ta từ thuở đời đời và đã âm thầm chuẩn bị cho ta một dự phóng tốt đẹp. Xin cho ta biết cảm tạ Chúa về hồng ân được làm người. Xin Chúa hoàn trọn những gì Người đã khởi sự và trao gửi nơi cuộc đời chúng ta.