Ngày 10.12.2022: Chúa đang ở giữa chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 17, 10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

CHÚA ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA

Do Thái được coi là dân tộc có trí thông minh vượt bậc, dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ thuộc nằm lòng lời các ngôn sứ tiên báo về một Đấng Mêssia sẽ đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Trước khi Đấng Mêssia đến, Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ đến để chuẩn bị, tiếc thay bao nhiêu ngôn sứ đến, người Do Thái đều không nhận ra. Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ sau cùng đã đến nhưng họ cũng không nhận ra.

Chúa đã đến và đang ở giữa chúng ta qua những người xunh quanh chúng ta, đặc biệt nơi người nghèo khổ, người tội lỗi. Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn, lắng nghe, phải từ bỏ lối suy nghĩ, cái nhìn hạn hẹp, cục bộ, bỏ những ảo ảnh vinh hoa phú quý của vật chất.