Ngày 28.11.2022: Lòng tin là phương thuốc tuyệt hảo

 

Tin Mừng theo thánh Matthêu: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, tên đầy tớ của tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

LÒNG TIN LÀ PHƯƠNG THUỐC TUYỆT HẢO

“Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh.” Lòng tin của viên đại đội trưởng đã chạm đến trái tim Đức Giêsu, và Chúa đã chữa lành cho người đày tớ của ông. Không có lòng tin, phép lạ đã chẳng thể xảy ra.

Lời của viên đại đội trưởng đã được Phụng vụ Thánh lễ lấy lại để cộng đoàn thưa lên ngay trước lúc Rước lễ. Thật vậy, chúng ta là những tội nhân, bất xứng để rước Chúa ngự vào. Chúng ta cần có lòng tin để đền bù những bất xứng, và để ân sủng Chúa có thể chạm đến tâm hồn mình. Lòng tin là phương thuốc tuyệt hảo cho các tín hữu qua mọi thời, nhất là trong bối cảnh hôm nay.