Ngày 20.11.2022: Vua của lòng thương xót

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 23, 35-43

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

VUA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Có một nghịch lý đó là tấm bảng treo trên đầu Đức Giêsu với chủ ý chế nhạo Người thì lại nói rất đúng về Người. Quả vậy, Người không chỉ là Vua dân Do-thái mà còn là Vua của cả vũ hoàn, vua hiển trị đời đời.

Vị Vua ấy không dùng vũ lực để đàn áp hay đánh trả những kẻ đang nhục mạ và cố giết chết Người. Vị Vua ấy cũng chẳng cần thanh minh để bào chữa trước quyền lực thế gian. Người vẫn ung dung, hiên ngang và bình an trong thánh ý Thiên Chúa.

Đức Kitô là Vua của tình yêu, sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu độ nhân loại; Người cũng là Vua của lòng thương xót, của bình an và của những ai trung thành làm chứng cho Người.