Ngày 29.10.2022: Nhận biết ‘chỗ ngồi’ của mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

NHẬN BIẾT ‘CHỖ NGỒI’ CỦA MÌNH

Trích đoạn Tin Mừng mở ra cảnh quan của một đại tiệc. Trong đó, thực khách cứ chọn cỗ nhất mà ngồi đến nỗi vị chủ tiệc phải mời xuống nhường chỗ cho những vị khách quý.

Đức Giêsu không chỉ nói đến chỗ ngồi nơi chốn, nhưng nhấn mạnh đến thái độ của con người. Người khiêm tốn nhìn nhận thực trạng địa vị chính mình, còn người kiêu căng luôn tôn mình lên chỗ nhất. Trước mặt Thiên Chúa, mỗi chúng ta chỉ là phàm nhân, là hạt cát không tên. Những gì chúng ta đang có đều do ân huệ của Thiên Chúa. Chỉ khi ý thức điều đó chúng ta mới nhận biết ‘chỗ ngồi’ đích thực của mình. Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống đồng bàn với người bé nhỏ tội lỗi, lẽ nào chúng ta lại kiêu căng tự mãn tìm chỗ nhất giữa mọi người.