Tháng 10 là tháng Mân Côi hay tháng Truyền Giáo? – Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

 

Tháng 10 là tháng Mân Côi hay tháng Truyền Giáo? - Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.