Ngày 28.7.2022: Thiên Chúa thấu suốt mọi sự

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

THIÊN CHÚA THẤU SUỐT MỌI SỰ

Tính phổ quát của Nước Trời thể hiện ở chỗ dành cho tất cả mọi người. Hình ảnh chiếc lưới bắt được mọi thứ cá cho thấy ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho dân Do-thái, nhưng là cho tất cả những ai tin tưởng và sống giáo huấn của Đức Giêsu Kitô.

Trong mẻ lưới ấy cũng có cả “cá tốt” tức là người công chính, và “cá xấu” tức là kẻ bất lương. Cả hai đều nằm trong mẻ lưới cho thấy Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, không có gì nằm ngoài đôi tay Người. Qua đó, Tin Mừng mời gọi chúng ta tin tưởng vào mẻ lưới cuối cùng này, vì người lành sẽ được ân thưởng đời đời còn kẻ xấu sẽ bị trừng phạt tương xứng.