Tại sao Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa? Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O. P.

 

Tại sao Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa? Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O. P.