Ngày 08.7.2022: Đấng bảo trợ của người tin

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

ĐẤNG BẢO TRỢ CỦA NGƯỜI TIN 

“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.” Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng và Người cũng báo trước những cuộc bách hại. Quả vậy, qua mọi thời, các nhà truyền giáo luôn có nguy cơ bị hiểu lầm, chối bỏ, chống báng và thậm chí bị giết chết. Nhưng trên hết mọi sự, Thánh Thần của Chúa Cha vẫn luôn đồng hành với các môn đệ.

Thánh Thần sẽ giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Đức Giêsu. Ngài là Đấng bảo trợ của người tin. Giữa một thế giới đầy rẫy tranh chấp và hận thù, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến an ủi và bảo vệ Hội Thánh Chúa Kitô, bảo vệ công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.