Ngày 26.6.2022: Chúa luôn mong chờ tội nhân sám hối

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Lc 9, 51-62

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

CHÚA LUÔN MONG CHỜ TỘI NHÂN SÁM HỐI

“Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.” Đức Giêsu quở trách ý muốn tiêu cực của ông Giacôbê và Gioan. Sứ mạng của Người đến trần gian này là để cứu chữa chứ không phải tàn phá. Nhiều lần trong Tin Mừng, Người mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người và luôn mong chờ tội nhân ăn năn sám hối.

Lên Giêrusalem cũng là lúc Đức Giêsu bước vào cuộc Thương khó và Phục sinh để trao ban hồng ân cứu độ. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, có quyền năng trên trời dưới đất, nhưng Người không bao giờ dùng quyền năng ấy để thống trị hay áp đặt người ta theo ý Người muốn. Người là gương mẫu về việc sử dụng uy quyền cho những ai muốn dấn bước theo Người.