Ngày 08.6.2022: Luật yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

LUẬT YÊU THƯƠNG

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Trước thời đại Đức Giêsu, dân Do-thái sống lề luật theo mặt chữ. Họ tin rằng việc giữ luật nghiêm ngặt sẽ giúp họ được cứu thoát. Vì thế, ai vi phạm lề luật sẽ bị xử phạt nặng nề.

Khi Đức Giêsu đến, Người kiện toàn lề luật qua việc đào sâu chiều kích tinh thần. Với Người, việc giữ luật một cách máy móc sẽ chẳng giúp ích gì; nhưng chỉ khi nào luật lệ được thực thi trong tinh thần yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, cùng với lòng xót thương, thì mới có ý nghĩa. Chính Đức Giêsu là luật mới của Tân ước và của người tin qua mọi thời đại: luật yêu thương. Chính Người cũng đã nêu gương sáng cho chúng ta về lề luật ấy qua cái chết trên thập giá.