Ngày 01.6.2022: Chúng ta được Đức Giê-su gìn giữ

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ đứa con hư hỏng, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC GIÊSU GÌN GIỮ

Đức Giêsu không xin cho các môn đệ thoát khỏi thế gian, bởi lẽ chính Người cũng đã đi vào thế gian để sống trọn vẹn bản tính nhân loại. Nhưng Người xin cho các ông được thoát khỏi quyền lực sự dữ.

“Sự dữ” ở đây có thể hiểu là ma quỷ, ác thần, thế lực thù nghịch với Đức Giêsu. Người xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi thế lực ấy, để các ông không hư mất đời đời. Lời cầu xin của Người là niềm hy vọng cứu độ dành cho Kitô hữu qua mọi thời. Sự dữ là điều luôn có ở thế gian, nhưng nó không vượt trên quyền năng Thiên Chúa, và chúng ta được Đức Giêsu gìn giữ trước thế lực ấy.