Ngày 28.5.2022: Sống kết hiệp với Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Ngày 28.5.2022: Sống kết hiệp với Chúa

SỐNG KẾT HIỆP VỚI CHÚA

“Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con.” Lời cầu xin là một trong những tâm tình cầu nguyện của Hội Thánh: ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ, thống hối và cầu xin. Lời cầu xin đặt chúng ta vào đúng vị thế của thụ tạo, nhỏ bé và hạn hẹp, cần được Thiên Chúa nâng đỡ ủi an.

Đức Giêsu dạy chúng ta cầu xin Cha nhân danh Người để chúng ta biết sống kết hiệp với Người và với Chúa Cha. Khi đạt được sự hiệp nhất ấy, chắc chắn những lời cầu xin ngay lành của chúng ta sẽ được nhậm lời, hoặc sẽ được Chúa Thánh Thần tỏ cho biết ý định của Thiên Chúa. Liệu chúng ta có sống kết hiệp với Chúa Giêsu khi dâng lời nguyện xin lên Thiên Chúa?