Ngày 21.5.2022: Không thuộc về thế gian này

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN  NÀY

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian.” Người môn đệ chân chính ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây tượng trưng cho kẻ chối bỏ, bách hại Đức Giêsu và các môn đệ của Người.

Thế gian của ngày hôm nay đầy rẫy những hào nhoáng bề ngoài. Có thể nó không công khai chối bỏ Chúa Giêsu, nhưng những lạc thú của nó sẽ dẫn dắt người ta lạc xa đường lối Người. Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy đứng vững trước những cạm bẫy của danh vọng, địa vị, tiền tài, sắc dục… đi ngược lại các giá trị của Tin Mừng. Người Kitô hữu ở trong thế gian, nhưng đừng để mình thuộc về thế gian, vì họ đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn.