Ngày 08.5.2022: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 27-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

“CHIÊN TA THI NGHE TIẾNG TA”

 Mỗi Kitô hữu đều thuộc về đàn chiên của Đức Kitô. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Thân thể của Người và trở nên thành viên của Giáo hội.

Nhưng không phải Kitô hữu nào cũng nghe tiếng Chúa và bước theo Người. Thời đại chúng ta đang chứng kiến rất nhiều Kitô hữu ở Âu châu, đặc biệt ở Đức và Pháp, lìa bỏ Giáo hội hoặc quay lưng chống đối giáo lý tông truyền.

Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay. Người luôn yêu thương và tìm kiếm chúng ta, dù chúng ta có ngoảnh mặt với Người. Xin cho mọi Kitô hữu trên thế giới nhận ra tình yêu của Chúa, thông qua Giáo hội, để luôn sống trung thành với ơn gọi của mình.