Nghe giảng lễ Truyền Tin 25.3 (2010 – 2022)

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo Thánh Luca (Lc 1:26-38)

Nghe giảng lễ Truyền Tin 25.3 (2010 - 2022)Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2022

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2021

Lễ Ngày hội các mái ấm: GM Giuse Nguyễn Tấn Tước

Lễ 6g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2020

Lễ 5g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Ngày hội các mái ấm 23.3: Gm. Aloisio Nguyễn Hùng Vị

Ngày 25.3

Lễ 5g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tin

Năm 2018

Lễ 5g: Fx. Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 17g30 (vọng): Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 5g45: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Ngày hội các mái ấm: Gm Phêrô Nguyễn Văn Đệ

Năm 2016

Ngày 04.4: Lm Phanxicô Đào Trung hiệu (HĐMV tuyên thệ)

Năm 2015

16g00 ngày 21.3: Gm Phaolo Nguyễn Thái Hợp (Ngày hội các mái ấm)

Năm 2014: Lm Giuse Ngô Sĩ Đình (ngày hội mái ấm)


Năm 2013: Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước

Năm 2012: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời