Ngày 16.3.2022: Lãnh đạo không thống trị nhưng phục vụ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

LÃNH ĐẠO KHÔNG THỐNG TRỊ NHƯNG PHỤC VỤ

Bà mẹ các con ông Dêbêđê đến xin Chúa Giêsu cho hai người con của bà, là Giacôbê và Gioan, được ngồi bên hữu-bên tả Chúa. Đó là suy nghĩ bình thường của nhân loại. Vinh quang và uy quyền luôn là những thứ mà người ta tìm kiếm.

Đức Giêsu thấu hiểu điều ấy, và từ đó, Người mở ra một cái nhìn khác của người lãnh đạo trong vương quốc của Người: lãnh đạo không phải dùng quyền thống trị nhưng là phục vụ trong yêu thương; ai muốn làm lớn thì tiên vàn hãy là người phục vụ anh em. Chính Đức Giêsu đã nêu gương về hình mẫu lãnh đạo ấy bằng cuộc đời phục vụ và cái chết trên thập giá của mình.