Ngày 01.3.2022: Theo Thầy Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

THEO THẦY GIÊ-SU

“Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”. Tâm lý của thánh Phêrô cũng là tâm lý chung của nhiều người Kitô hữu: Đi theo Chúa thì sẽ được gì? Con người ngày nay thường tìm kiếm lợi ích cho bản thân hơn là sống vì thiện ích chung. Liệu người Kitô hữu có mang não trạng đó trong đời sống đức tin của mình?

Câu trả lời nghịch lý của Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng chính là câu trả lời dành cho chúng ta. Con đường theo Chúa không phải không có lợi ích, nhưng một đời sống chứng tá trong mọi nghịch cảnh mới là điều cần thiết hơn cả. Hồng ân cứu độ là lớn lao nhất, và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận nó bằng lời chứng từ cuộc sống của mình, dù có phải gặp bắt bớ.