Ngày 22.02.2022: Hãy liên kết với đá tảng Phê-rô

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

HÃY LIÊN KẾT VỚI ĐÁ TẢNG PHÊRÔ

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa xây dựng Hội thánh trên nền tảng đức tin và lòng mến của thánh Phêrô. Thánh Phêrô cũng là một con người đầy giới hạn, tính tình nóng nảy, con người đầy yếu đuối, có kinh nghiệm chối Chúa… Thế nhưng thánh nhân cũng là con người đầy khao khát Chúa, con người sám hối thẳm sâu, con người có đức tin mạnh mẽ, đức ái nồng nàn. Thánh Phêrô là thế đó, Chúa đón nhận ngài, yêu thương ngài, xây dựng Giáo hội trên ngài.

Được là chi thể của Hội thánh, mỗi chúng ta hãy liên kết với đá tảng Phêrô, để Giáo hội ngày thêm mạnh mẽ, kiên vững; hãy học nơi thánh nhân để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi chúng ta, biến đổi chúng ta nên Hiền thê yêu dấu của Chúa.