Nghe giảng lễ Chúa nhật 07 thường niên năm C (2019 – 2022)

 

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 6:27-38)

Nghe giảng lễ Chúa nhật 07 thường niên năm C (2019 - 2022)Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.

Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng2

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời