Ngày 03.02.2022: Hành trang của người môn đệ

 

 Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế.

Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa sai từng hai môn đệ đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Hành trang Chúa căn dặn các ông mang theo không phải là tiền nong, của cải, nhưng là lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Chính việc “Thiên-Chúa-ở-cùng” các Tông đồ là một hành trang quý báu và là bảo đảm vững chắc để sứ mạng rao giảng của các ông đạt được kết quả.

Hôm nay, Chúa cũng sai mỗi chúng ta vào đời để làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng ta có một đức tin kiên cường, một lòng mến sắt son để công việc tông đồ của chúng ta trổ sinh hoa trái tốt đẹp.