Ngày 21.01.2022: Đáp lại tiếng Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3:13–19

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuôc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.

ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA

Có người thắc mắc: Chúa lấy tiêu chuẩn nào để Người gọi và chọn các Tông đồ? Tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Người gọi và chọn những ai Người muốn. Có thể nói, Chúa đã gọi và chọn lựa chúng ra. Chúng ta có quyền ghi thêm danh tánh của mình sau các Tông đồ, dĩ nhiên Chúa tôn trọng tự do của ta, để ta có thể chọn Chúa hay từ chối Người.

Thế gian đầy chuyện hấp dẫn, con người dễ chọn thế gian và khước từ Thiên Chúa, xin cho chúng ta được ơn nhận ra tiếng Chúa mời gọi, quảng đại đáp lại tiếng Chúa và chọn lựa Chúa trong cuộc đời mình.