Ngày 19.01.2022: Những Pha-ri-sêu của thời đại hôm nay

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3:1–6

Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Ðức Giêsu bảo người bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.

NHỮNG PHARISÊU CỦA THỜI ĐẠI HÔM NAY

Nhóm Pharisêu là những người được đào tạo bài bản, thông thạo Kinh thánh, luật lệ, là những người được dân chúng kính trọng và cho là đạo đức; thế mà, Tin mừng hôm nay cho thấy, họ đang bàn cách để giết Đức Giêsu.

Trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta đang tìm cách giết Chúa, tìm cách giết anh chị em của mình, mà chúng ta cứ nghĩ mình là người đạo đức, thánh thiện. Qua lối sống bè phái, lối sống đạo hình thức, lối sống chỉ biết tìm lợi ích cho mình mà bán rẻ lương tâm, lối sống đánh mất dần cảm thức tội lỗi theo kiểu “rau hai luống, lợn hai chuồng”… chúng ta đang giết chết một Thiên Chúa chân thật, và trở thành những Pharisêu của thời đại hôm nay. Xin Chúa cảnh tỉnh và canh tân tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa.