Ngày 14.01.2022: Sống liên đới

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:1–12

Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.

Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:  “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Ðứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ðức Giêsu bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”

Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

SỐNG LIÊN ĐỚI

Câu chuyện Tin mừng hôm nay thật cảm động. Cảm động về sự liên đới của người bại liệt với những người xung quanh; cảm động về đức tin mạnh mẽ của dân chúng; cảm động về lòng thương cảm Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta, cụ thể là dành cho người bại liệt hôm nay.

Một đời sống có ý nghĩa là chúng ta sống cùng, sống với và sống cho người khác. Nếu không có sự trợ giúp của những người thân thuộc, kẻ bại liệt hôm nay không có cơ hội đến được với Chúa và cũng chẳng nhận được ơn chữa lành. Xin cho chúng ta ý thức sống sự liên đới này trong đời sống đức tin, để cảm nhận dồi dào hơn lòng thương cảm Chúa dành cho chúng ta.