Ngày 08.01.2022: Khiêm cung như Thánh Gioan

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ai-non, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục.

Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!”

Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

KHIÊM CUNG NHƯ THÁNH GIOAN

Hình ảnh và tâm tình của thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhiều điều để gẫm mà sống. Trước hết là lòng nhiệt thành với sứ vụ chuẩn bị và giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng. Vì lòng nhiệt thành này mà thánh Gioan phải đánh đổi cả mạng sống. Thứ đến là tâm tình khiêm hạ: nhiều người “thần tượng” thánh Gioan và tưởng ngài là Đấng Kitô, thế nhưng thánh nhân không ảo tưởng về mình; ngài chỉ dám nhận mình là bạn hữu của tân lang còn Đức Giêsu mới chính là chàng rể. Thánh nhân xác tín rằng: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Xin cho chúng ta cũng có được lòng nhiệt thành với sứ vụ và khiêm cung như thánh Gioan để chúng ta giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người.