Ngày 02.01.2022: Ánh sao chỉ đường của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

ÁNH SAO CHỈ ĐƯỜNG CỦA CHÚA

Hôm nay Chúa tỏ mình ra cho các đạo sĩ ở Đông phương, qua ánh sao lạ dẫn đường. Các đạo sĩ là hình ảnh biết bao tâm hồn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và đã được Chúa cho phỉ chí toại lòng.

Ngày nay, ánh sao lạ có lẽ không còn nữa, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta. Ngài tỏ mình qua muôn vàn dấu chỉ trong cuộc sống, qua những dấu chỉ của thời đại, qua những biến cố thăng trầm trong cuộc đời mỗi con người … Mong rằng, là Kitô hữu, chúng ra có thể đọc ra được ý nghĩa những dấu chỉ quanh mình, hầu nhận ra được thánh ý Chúa trong cuộc sống và hết lòng tuân theo thánh ý Chúa.