Ngày 15.12.2021: Đấng Mêsia khiêm nhu và đầy lòng xót thương

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 7, 19-23

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.

ĐẤNG MÊSIA KHIÊM NHU VÀ ĐẦY LÒNG XÓT THƯƠNG

Gioan nhận thấy có sự khác biệt giữa những gì ông đã nói vê Đấng đang đến: Người đóng vai trò Đấng thanh luyện và nghiêm minh xét xử,… những điều loan báo ấy khác với những gì Đức Giêsu đã nói và làm. Từ đó, nảy sinh nơi ông sự ngạc nhiên thúc đẩy ông sai các môn đệ đến với Đức Giêsu: Thầy có thật là Đấng phải đến không?

Bằng việc trích dẫn Cựu ước, Đức Giêsu cho thấy, Đấng Mêsia đến để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa không đến để phá đổ, nhưng là để cứu chữa, nhờ đó mà chúng ta có niềm hy vọng được gặp Người.