Ngày 14.12.2021: Thực thi ý muốn của Thiên Chúa

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

THỰC THI Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA

Điều quan trọng không phải là nói, mà là thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Gioan đã đến để chỉ đường công chính, nghĩa là chỉ dạy người ta thi hành điều cần thiết theo ý định của Thiên Chúa, nhờ đó mà được công chính.

Từ lâu, các thánh Giáo phụ xem người con thứ nhất biểu trưng cho dân ngoại, ban đầu đã không nghe lời Thiên Chúa, qua tiếng nói lương tâm, nhưng sau đã tin vào Chúa Kitô và gia nhập Hội thánh. Còn người con thứ hai tiêu biểu cho dân Dothái, sau khi đã cam kết, thề ước qua luật Môse, cuối cùng đã từ khước Chúa Kitô. Bởi đó, họ sẽ bị loại ra ngoài.