Ngày 13.12.2021: Đón nhận một giáo lý mới

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 21, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

ĐÓN NHẬN MỘT GIÁO LÝ MỚI

Là những thầy dạy trong dân, thay vì là thành phần trước tiên nhận ra vương quyền của Đức Giêsu, các thượng tế và kỳ mục lại có thái độ cố chấp không muốn đón nhận một giáo lý mới mẻ khác với những gì họ đang giảng dạy và thụ hưởng. Tất cả đều khởi đi từ một thành kiến cố hữu in sâu trong lòng họ: từ Nazarét làm sao mà có cái gì hay được?

Các thượng tế và kỳ mục trốn tránh một sự khởi đầu mới. Một khi nhìn nhận vương quyền của Đức Giêsu, các nhà lãnh đạo này phải thay đổi lối sống cho phù hợp với những giáo huấn của Người, tức là phải sắp xếp lại cuộc sống, có thể phải từ bỏ những thói quen đã thành nếp, kể những lợi ích họ đang thụ hưởng.