Ngày 08.12.2021: Đặc ân vô nhiễm nguyên tội

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!”

Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Giữa mùa Vọng, Hội Thánh cho chúng ta nhớ đến đặc ân cao trọng của Mẹ Maria, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc ân này nói với chúng ta rằng, mọi ân sủng đều quy hướng về Thiên Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương ban ơn để giữ gìn khỏi vết nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là cung điện của Ngôi Lời Thiên Chúa ngự trị.

Điều đó được thể hiện cách rõ nét trong lời chào của thần sứ Gabriel: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc. Ngay từ đầu, Mẹ đã được xác định là ‘đầy ơn phúc’. Ân sủng Thiên Chúa đã bao phủ lấy Mẹ, giữ gìn và bảo vệ để Mẹ không nhuốm mùi tội lỗi, ngay cả từ lúc tượng hình trong dạ mẫu thân.