Ngày 29.11.2021: Đức tin mạnh nhất

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

ĐỨC TIN MẠNH NHẤT

Tin mừng nói rằng, người cha đã tin lời Đức Giêsu nói với ông, và ra về. Tin là sự nhạy cảm với thực tại thánh thiêng, và tin trái ngược với cứng lòng. Như thế, viên sĩ quan ngoại giáo hôm nay xuất hiện trong tư thế đối ngược với dân Do Thái cứng lòng tin, đòi dấu lạ nơi Đức Giêsu. Bởi vậy mà thánh Matthêu thuật lại lời khen của Chúa dành cho ông: Trong con cái Israel, không ai có đức tin mạnh mẽ như vậy.

Tin để nhận ra vị trí của chúng ta trong chương trình của Chúa, tin để biết rằng, chúng ta chẳng là gì trước mặt Người. Người cha nói với Đức Giêsu: Tôi chẳng đáng Ngài ghé nhà. Như thế, đức tin cũng bao hàm lòng biết ơn sâu xa vì ân sủng vượt quá điều chúng ta đáng nhận. Lời của người cha được Hội thánh cho chúng ta tuyên xưng trước khi rước lễ, để chúng ta ý thức thân phận phàm nhân, được Chúa thương ngự trị trong tâm hồn.