Ngày 21.11.2021: Vương quốc Đức Giê-su

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 18, 33b-37

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

VƯƠNG QUỐC ĐỨC GIÊSU

Đức Giêsu không phải là Vua theo nghĩa trần gian, vốn được làm sáng lên trong lời giới thiệu của thánh Gioan nơi Bài đọc 2: Đức Giêsu đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc.

Như vậy là đã rõ, Đức Giêsu, trước mặt Philatô đã khước từ vương quốc theo nghĩa trần gian, nay được thánh Gioan cho thấy, vương quốc của Người không có giới hạn không gian và thời gian. Vương quốc của Đức Giêsu là những người tin, những người được tẩy rửa bằng giá máu của Người.