Ngày 06.11.2021: Dùng tiền “mua” Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

DÙNG TIỀN “MUA” NƯỚC TRỜI

Người xưa dạy: “Tiền của là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu”. Giá trị của tiền bạc thế nào là tùy thuộc vào thái độ gắn bó của chúng ta. Đức Giêsu dạy chúng ta biết khôn ngoan dùng tiện bạc như là phương tiện dẫn đưa về Thiên Quốc.

Thật vậy, chúng ta cần tiền, cần danh vọng để thể hiện đẳng cấp cao sang của mình trước mặt người đời. Có nhiều người vì tiền mà khổ, vì danh vọng mà hèn. Có nhiều người vì danh lợi thú mà đánh mất nhân phẩm, nhân vị của mình. Như người thương gia bán tất cả tài sản của mình để mua lấy ngọc quý, ta cũng hãy dùng tiền của mà “tậu” cho mình Nước Trời.