Ngày 16.10.2021: Trung thành và can đảm theo Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

TRUNG THÀNH VÀ CAN ĐẢM THEO CHÚA

Đức tin phải được thể hiện ra bên ngoài, như đèn sáng được đặt trên cao để soi chiếu, hay muối mặn được dùng để ướp mặn,… bằng không sẽ trở nên vô dụng.

Ở đây, lệnh truyền tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời xem ra là sự công bằng hoán đổi. Con người tuyên xưng danh Chúa trước mặt thế gian sẽ được Chúa tuyên xưng lại trước mặt các thiên thần. Phải chăng chúng ta làm việc này thì Chúa làm cho chúng ta việc kia tương xứng? Nếu vậy thì Chúa xem ra cũng tầm thường quá! Nhưng không, lời tuyên xưng của chúng ta luôn có hành động bước trước của Thiên Chúa, Đức Giêsu nói: Thánh Thần sẽ cho biết cần nói những gì. Như vậy, đời sống đạo của chúng ta tiên vàn đã được bao bọc bởi ân sủng, nhờ đó chúng ta tuyên xưng vào Danh Chúa.