Ngày 28.9.2021: Kiên nhẫn với anh chị em

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

KIÊN NHẪN VỚI ANH CHỊ EM

Đức Giêsu sai một số người đi trước, đưa tin, để chuẩn bị những nơi Người đến. Chúng ta nhận thấy nơi đây vai trò của chúng ta, là môn đệ Đức Giêsu. Liệu người ta có sẵn sàng đón nhận Tin mừng hay không còn tùy thuộc vào chính khả năng trở nên chứng nhân của chúng ta.

Con người đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu chữa. Đức Giêsu nhắc nhớ các môn đệ đang nóng lòng muốn trừng phạt dân thành Samaria từ chối đón tiếp Người. Kiên trì chính là bài học cần thiết chúng ta cần lĩnh hội. Chúng ta dễ có nguy cơ nóng vội thoái lui khi bị từ chối, lúc bấy giờ, hãy nhớ, Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta trước, thì đến phiên mình, chúng ta cũng hãy kiên nhẫn với anh chị em.