Ngày 14.9.2021: Ai tin vào Người sẽ được sống

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3,13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Ngày 14.9.2021: Ai tin vào Người sẽ được sống

AI TIN VÀO NGƯỜI SẼ ĐƯỢC SỐNG

Trong sa mạc, dân làm phản mà chống Đức Chúa, hậu quả là họ bị rắn cắn. Nhiều người đã bỏ mạng trong sa mạc. Đức Chúa dủ lòng thương, nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Người là Môsê mà thứ tha tội lỗi cho dân. Con rắn bằng đồng được giương lên cao để những ai bị rắn cắn ngước nhìn thì được sống.

Nhân loại quằn quại bởi con rắn xưa đã cám dỗ Nguyên tổ Evà, và nếu như đại hội dân Chúa phải thiệt mạng vì nọc độc của rắn, thì cũng vậy, chúng ta cũng bị thần chết làm chủ cho đến khi ngước nhìn ‘Con Rắn’ là Đức Giêsu. Vậy hãy tin tưởng vào Người bằng cách ngước nhìn vào xin ơn giải thoát.