Ngày 28.8.2021: Trung thành trong phận vụ của mình

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi… Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

TRUNG THÀNH TRONG PHẬN VỤ CỦA MÌNH

Ông chủ nhìn nhận các đầy tớ là những người tốt lành và trung tín qua công việc họ làm. Một tôi tớ tốt lành chấp nhận trọn vẹn vị trí của mình và ra tay phục vụ chủ, và phần thưởng của họ là kết quả của thái độ cộng tác với ‘nén bạc’ là ân sủng chủ trao.

Ở đây, ông chủ nói với những người trung tín: Hãy vào mà hưởng niềm vui với chủ. Ông đã đưa họ vào môi trường sống của ông, và đó là phần thưởng chung cho hết thảy những ai trung thành. Phần thưởng này không được xác định bởi mức độ đóng góp, nhưng bởi sự chuyên cần và trung tín. Là đầy tớ, chúng ta hãy trung thành trong phận vụ của mình.