Ngày 16.8.2021: Từ bỏ của cải và đam mê

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

TỪ BỎ CỦA CẢI VÀ ĐAM MÊ

Đức Giêsu mời gọi anh thanh niên trở nên môn đệ của Người. Đó là ơn gọi Kitô giáo, một ơn gọi xuất phát từ một lời đề nghị tình yêu của Chúa, và ơn gọi này chỉ có thể được thực hiện, nhờ lời đáp trả bằng tình yêu của chúng ta.

Trong tình yêu, chúng ta dám dấn thân bên cạnh Thầy Giêsu. Trong tình yêu, chúng ta dám đón nhận cuộc sống bấp bênh của cuộc sống nghèo khó Nước Trời, để cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Và cũng trong tình yêu, chúng ta chắc chắn sẽ nghe được Lời Chúa nói với anh thanh nhiên năm xưa: hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta.