Ngày 07.8.2021: Mọi sự đều có thể nếu có lòng tin

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 17, 14-19

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ NẾU CÓ LÒNG TIN

Tình trạng của các môn đệ trước lúc Đức Giêsu xuất hiện là thất bại trong việc trừ quỷ và không lối thoát trong cuộc tranh luận với các kinh sư. Sau đó là một sự biến đổi lớn khi Đức Giêsu trở lại với các ông. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả mà thánh Mattheu muốn trình bày đó là hành động “đứng qua một bên” của các ông. Thật vậy, đằng sau câu hỏi của Đức Giêsu không phải là câu trả lời của các môn đệ mà là câu chuyện của người cha có đứa con bị quỷ ám.

Rút lui còn biểu hiện niềm tin tưởng vào uy quyền của Đấng cao trọng hơn mình, đó cũng là điều mà Đức Giêsu nhắc nhớ các môn đệ: Vì các con yếu lòng tin, và mọi sự đều có thể đối với những ai tin.

 

Trả lời