Ngày 20.7.2021: Gia đình mới của Chúa là cộng đoàn

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

GIA ĐÌNH MỚI CỦA CHÚA LÀ CỘNG ĐOÀN

Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy một sự rẻ rúng của Đức Giêsu đối với những người thân mà cụ thể là thân mẫu Người. Nhưng câu ấy phải được đặt trong khung cảnh đám đông đang bao quanh Đức Giêsu để nghe Người giảng mới thấy ý nghĩa thâm sâu của lời ấy.

Người ta báo cho Đức Giêsu về mối tương quan trần thế, nhưng Đức Giêsu muốn cho họ thấy mối tương quan đức tin của cộng đoàn. Những ai tin nhận Đức Giêsu, thì người đó chính là mẹ và anh em của Người,  và do đó, liệu rằng có ai có thể thay thể được vai trò của Đức Maria, khi mà ngay từ đầu Mẹ được ca ngợi là có phúc vì đã tin?

Trả lời